• دارای قابلیت استفاده بصورت اهمی و ولتی
  • بلندگوی 8 اهم و 70/100V