• دارای قابلیت نصب به صورت 90،180،360 درجه
  • دارای قابلیت سوئیچ شدن از حالت ولتی به اهمی
  • دارای قابلیت نصب به صورت 90،180،360 درجه