• قابلیت اتصال به 128 میکروفن کنفرانس
  • امکان افزایش تا4096 میکروفن کنفرانس
  • استفاده از تکنولوژی DSP
  • قابل اتصال به سیستم اتوترکینگ