• میکروفن کنفرانس ریاست جلسه
  • دارای بلندگوی داخلی
  • دارای قابلیت رای گیری