• میکروفن کنفرانس شرکت کننده
  • دارای بلندگوی داخلی
  • دارای قابلیت رای گیری