• دارای خروجی اهمی و ولتی
  • مدار محافظ در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار
  • دارای ولوم تنظیم حجم صدای خروجی
  • دارای ویومتر